Interessats: primer que res, quanys us hi apunteu?

Desplaçaments: Desprès, com hi anem? PreferiuLa quota d'associat individual per els socis del Grup Cooperatiu TEB es de 2€ mensuals i la quota única de família que inclou al soci del Grup Cooperatiu TEB i als familiars directes i/o tutors legals del soci del TEB es de 5€ mensuals.

Las quotes s'abonaran en dos pagaments anuals coincidint amb les pagues extres dels socis del TEB i es podran fer efectives segons la opció escollida al formulari d'adhesió.

(A descomptar de la paga extra? o Rebut domiciliat en conta corrent?)Es cas de quota familiar, haureu d'incloure la llista de tots els integrants de la unitat familiar.
Es molt important indicar, en forma de llista (un per línia), el nom i els cognoms de cada un d'ells.